Oturum Aç

 Uzmanlık Eğitimi

PDF OLARAK İNCELE

 

 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ASİSTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİM PROGRAMI

 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim, araştırma ve tıbbi hizmet konularında mükemmeliyet hedeflenmektedir. Kulak Burun Boğaz uzmanlık dalının kapsamındaki bilgi, beceri ve tutumu kazandırabilmek amacıyla, yürürlükte olan tıpta uzmanlık tüzüğüne göre toplam süresi 5 yıl olan uzmanlık eğitimi verilmektedir. Tıp ve KBB Uzmanlık eğitiminde iyi bir hekim yetiştirmek için çekirdek eğitim programına uygun olarak çağdaş eğitim-öğretim metotları kullanılarak uzmanlık ve tıp öğrencilerimize verilmekte ve onların donanımlı ve geleceğin bilim adamları olarak yetişmeleri için çalışılmaktadır. Asistanlarımız uzmanlık eğitim yönergemize uygun olarak çalışmakta ve güncel eğitim karnelerine sahip olup bilgi ve beceri açısından akranlarından çok daha iyi yetişmektedir.

Beş yıllık eğitim süresince aşağıdaki teorik bilgilerin kazanılması gerekmektedir:

 1. Baş-boyun anatomisi
 2. Tüm Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları hastalıklarının etyolojisi, patogenezi, semptomatolojisi, muayene bulguları, patolojisi, konservatif, medikal ve cerrahi tedavileri
 3. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ile ilgili diğer konular: İşitme ve denge fizyolojisi, ses ve yutma fizyolojisi, odyoloji ve konuşma bozuklukları, patoloji, genetik, radyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi.

Teorik bilgilere ek olarak, aşağıdaki muayene yöntemleri uzmanlık eğitimi sırasında öğrenilmesi gereken becerilerdir:

İyi hikaye alma, fizik muayene, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenesi, radyolojik tetkiklerin yorumlanması, ileri görüntüleme yöntemlerinin endikasyonları ve yorumlanmaları, endoskopik muayene ve değerlendirme (rinoskopi, nazofaringoskopi, laringoskopi, stroboskopi), Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesi ve takipleri, hastaların medikal ve cerrahi tedavi endikasyonları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları girişimlerinin komplikasyonları, komplikasyonların tanınması ve tedavisi. Temel odyolojik tetkiklerin yapılması ve yorumlanması.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında aşağıdaki cerrahi müdahaleleri yapabilme becerisinin kazanılması gerekmektedir.

İnsizyonlar, yaklaşımlar, endotrakeal entübasyon (oral, nazal), acil ve elektif trakeotomi, mikroskopik kulak ve larinks cerrahisi, endoskopik ve fonksiyonel burun cerrahisi, maksillofasiyal kırıkların redüksiyonu ve fiksasyonu, baş-boyun kanser cerrahisi, üst solunum yolu ve üst gastrointestinal sistem endoskopisi, fasiyalplastik cerrahisi.

Araştırma görevlilerinin pratik bilgileri, vizitlerde, poliklinikte ve ameliyatlarda öğretim üyeleri tarafından sürekli değerlendirilir. Araştırma görevlilerinin teorik bilgi seviyeleri, yılda bir kez yazılı sınavla değerlendirilir. Bu sınavlar, Nisan ayında yapılır. Sınavda, kısa cevaplı 20 soru sorulur. Beşinci yıl asistanları için baraj 75, 4. yıl asistanları için baraj 70, 3. yıl asistanları için baraj 65, 2. yıl asistanları için baraj 60'tır. Birinci yıl asistanları için baraj yoktur. Barajı geçemeyen asistan, barajı geçinceye kadar içinde bulunduğu yılın gereklerini yerine getiremez; bir alt yılın ekibine indirilir. Klinikteki genel bilgi, beceri seviyesi, davranışları ve sınavlardaki akademik başarısı ile öğretim üyeleri tarafından en iyi asistan seçilen kişiye akademik bir başarı belgesi ve ödülü verilir.

Anabilim Dalımızda yapılan tüm ameliyatlar bir öğretim üyesi veya görevlisi gözetiminde yapılır; öğretim üyesi veya görevlisi ameliyata bizzat girmese dahi o ameliyatın sonuçlarından sorumludur. Hiçbir asistan kendi başına ameliyat yapamaz; mutlaka o hastadan ve ameliyatından haberdar olan bir öğretim üyesi veya görevlisine danışmak ve onun gözetiminde o ameliyatı gerçekleştirmek zorundadır. Ameliyatlar yapıldığı gün ameliyatta bulunan en kıdemli asistan tarafından yazılı olarak kaydedilir. Bu konuda ilgili asistan ameliyattan sorumlu öğretim üyesinden sözlü destek alabilir. Öğretim üyesinin ilk ve temel görevi, asistan ve öğrenci yetiştirmektir.

Görevini tam olarak yapan, gayretini sınırlamayan asistanın teorik ve pratik eğitimi, kendi bilgi ve el becerisinin imkan verdiği genişliktedir. Anabilim dalında tüm işlerin, hakkını vererek, planlı ve zamanında yapılması esastır.

Asistanların her zaman ve şartta bir hekime yakışır görünüm ve kıyafet içinde, hizmet verdiğimiz geleceğin meslekdaşı olan öğrencilerimize örnek olacak şekilde davranması ve sıkıntılarına çare arayan hastalarımıza şefkat gösteren kişilikte olması veya karakterini buna uygun olarak geliştirmesi beklenmektedir.

Asistanlarımız, bir gün poliklinikte, ertesi gün ise ameliyathanede görev yapmakta, yoğun bir çalışma temposu içinde ve minimal bir kıdem hiyerarşisi ile bilimsel çalışma konusunda yüksek gayret ve fedakârlık göstermektedir. Arzu edenler asistanlarımıza yurtdışı tecrübe fırsatı verilmektedir. Asistanlarımıza yılda bir kez sınav yapılmaktadır. Eğitimlerimiz için kütüphane, eğitim ve toplantı odası, asistan ve nöbet odası vb. amaçlarla kullandığımız KBB servisinde bulunan çok fonksiyonlu bir odamız bulunmaktadır. Üniversite Merkez Kütüphanenin abone olduğu elektronik bilgi kaynakları bilimsel ihtiyaçlarımızı büyük oranda karşılamaktadır.

Asistan karnesi:

Her asistan, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından hazırlanmış olan asistan karnesinin zamanında, tam ve doğru olarak doldurulmasından ve her an kontrole hazır tutulmasından sorumludur. Asistan karnesini doldurmadaki gecikmenin 1 haftadan daha uzun süreli olması kabul edilemez. Asistan karnesi tam olmayan asistan, bir üst yıla geçemez; uzmanlık sınavına giremez. Asistan karneleri 3 ayda bir, asistanların yaptığı, asiste ettiği veya gözlem yaptığı ameliyatların çizelgesi ile birlikte toplu olarak bir eğitim saatinde değerlendirilecektir.

İşbölümü:

Asistanlar, poliklinik ve ameliyat grubu olarak eşit iki gruba bölünerek birgün poliklinikte ertesi günü ameliyatta görev yapmak üzere günlük dönüşümler halinde eğitim alacaklar ve hizmet vereceklerdir.

Beşinci yıl asistanları başasistandırlar. Kliniğin işleyişi konusunda öğretim üyelerine karşı sorumludurlar. Mesai saatleri içinde, biri ameliyathanede, biri de poliklinikte görevlidir; bulundukları yerin işleyişinden sorumludurlar. Görevli 5. yıl asistanı sorumlu olduğu yeri çeşitli sebeple terk etmek zorunda kalırsa (ameliyat, toplantı, tez çalışması), altındaki asistanı bu konuyla ilgili görevlendirmek zorundadır. Başasistan, yakın bir zamanda bir kliniği idare edebilme diploması alacağını dikkate alarak doğru bir deneyim kazanması hedef alınarak ve diğer asistanların kıdemlisi olarak işlerin dengeli ve adaletli bir şekilde planlanmasından ve dağıtılmasından sorumludur.

Beşinci yıl asistanları, asistan nöbet listesini hazırlamaktan ve nöbet nöbetlerde kliniğin işleyişinden sorumludurlar. Poliklinikte görevli 4. yıl asistanı, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları eğitim toplantısını hazırlar ve yönetir. Üçüncü yıl asistanı, tümör kontrol saatinde kanser hastalarını tümör kontrolden sorumlu öğretim üyesiyle birlikte değerlendirir. Kanser hastaları poliklinikte Çarşamba günleri saat 14.00-15.30 arasındaki tümör kontrol saatinde randevu zorunluluğu aranmaksızın muayene edilir.

Üçüncü yıl asistanı, servislerden gönderilen konsültasyonları o gün içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

Asistanlar poliklinikte gördüğü hastaları poliklinik sorumlusu öğretim üyesi veya görevlisine danışabilir. Poliklinik hastalarından özellik arzedenler belirli zamanlarda anabilim dalı başkanına sunulur. Ameliyat randevusu verilecek olan hastaya ilgili asistan ameliyat hakkında bilgi vererek onamını ve imzasını alır. Aynı onamı poliklinik sorumlusu öğretim üyesi veya görevlisi de imzalar. Onam formu ameliyat randevu kağıdına iliştirilerek hastaya verilir ve randevu verilen tarihte getirmesi söylenir.

Kulağı akan kronik otitli hastalar, poliklinikte görevlendirilmiş asistanlar tarafından düzenli takibe alınarak kulakların kurutulması ve ameliyata hazırlanması sağlanır.

Servis asistanı muayene, tetkik, konsültasyon, postoperatif takip, pansuman ve taburculuk işlemlerinden servisin sorumlu öğretim üyesine karşı sorumludur. Bununla beraber daha üst kıdem asistanlar ameliyatına girdiği hastanın postoperatif takip ve pansumanını yaparlar, klinik seyirlerini günlük olarak kaydederler. Bu görevleri istisnai şartlar dışında servis asistanına bırakmadan kendileri yaparlar.

Her ne kadar asistanlar arasında belirli bir işbölümü yapılmış olsa da, günlük işlerin planlı ve zamanında yapılması için asistanlar arasında saygı ve sevgi ile kuşatılmış bir yardımlaşma, zaman zaman birbirlerinin işlerini üstlenme mutlu bir anabilim dalı olmanın gereğidir.

Kaybolan ve çalınan tıbbi malzeme ve aletlerden serviste görevli tüm asistanlar sorumludur ve yerine koymakla yükümlüdürler. Bozulan ve kırılan aletler, kullanıma bağlı yıpranma nedeniyle bu hale gelmişlerse, hastane tarafından tamir ettirilir veya yerine yenisi alınır; ancak kötü kullanımdan doğan durumlardan iligili hekimler sorumludur.

Tonsillektomi +/- adenoidektomi, ventilasyon tüpü tatbiki, septoplasti, konka radyofrekansı, çeşitli insizyonel ve eksizyonel biyopsiler için endikasyonu 4. ve 5. yıl asistanları koyabilir. Zorlanıldığı durumlarda ve diğer tüm cerrahi müdahaleler için öğretim üyesi veya öğretim görevlisi endikasyon koyar.

Yatış ve taburculuk işlemleri:

Asistanlar, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları servisine kendi başlarına hasta yatıramaz ve hasta taburcu edemezler. Bunun için, hastadan haberdar olan veya sorumlu bir öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Konsültasyonlar:
Gün içerisindeki konsültasyonlarla poliklinik sorumlusu öğretim üyesine bilgi vererek 3. yıl asistanı ilgilenir. Gerekli durumlarda konsültasyon vakalarına poliklinik sorumlusu öğretim üyesi 3. yıl asistanına eşlik ederek konsültasyonu sağlar.
Nöbetlerde konsültasyon nöbetçi asistan tarafından yapılır. Gereken olgularda icapçı öğretim üyesinden telefonla, yetmediği taktirde icapçı öğretim üyesinin hastaneye gelmesi ile yardım alabilir. Acil servise çağrılması halinde telefonla bilgi alıp talimat vermek yerine nöbetçi asistanın acile giderek veya şartlar gerektiriyorsa hasta, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları servisine davet edilerek muayenesi ve tedavisi yapılır.
Nöbetler:

Asistanlar, iş yüküne göre anabilim dalı başkanının belirlediği sıklıkta ve sayıda tutulur. Nöbetler, tatil dönemleri hariç, günaşırı ve blok şeklinde olamaz. Asistanlar, aylık nöbet listesini kendileri hazırlar, asistan nöbet çizelgesinden sorumlu öğretim üyesinin ve anabilim dalı başkanının oluruna sunarlar. Asistanlar, kendi başlarına nöbet değişimi yapamazlar; asistan nöbet çizelgesinden sorumlu öğretim üyesinin ve anabilim dalı başkanının oluru ile nöbet değiştirebilirler. Önceki ve sonraki nöbetçi asistanlar beraber devir-teslim viziti yapacaklardır. Haftasonu nöbetlerinde bir sonraki nöbetçi asistan gelmeden nöbet terk edilemez. Acilde tutulan karantina nöbetleri sonrasında asistanlara dinlenmeleri için izin verilecektir.

Her nöbet sonrası nöbetteki gelişimler, görülen hasta sayısı vb. durumlar nöbet defterine nöbetçi asistan tarafından yazılacaktır. Nöbet defteri nöbet sonrasındaki ilk iş günü anabilim dalı başkanına veya vekiline servis sekreteri tarafından sunulacaktır. Çok önemli olaylar nöbetçi asistan tarafından sözlü olarak da anabilim dalı başkanına veya vekiline aktarılacaktır.

Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri hastanede nöbet tutmazlar; evlerinde icapçı olarak nöbet tutarlar; kendilerine danışılması veya ameliyat edilmesi gereken hasta olduğunda, hastaya teşhis koymak ve hastayı tedavi etmek için hastaneye gelirler. Nöbetçi asistan zorlu durumlarda öncelikle başasistanı arayacaktır. Başasistanın mesai sonrası olabilecek acil durumlarda aktif rol alması beklenmektedir. İcapçı öğretim üyesinin hastaneye gelmesini gerektiren durumlarda başasistan da hastaneye gelerek tanı ve tedavi işlemine aktif olarak katılır. Önemli durumlarda icapçı öğretim üyesi tarafından anabilim dalı başkanına mutlaka bilgi verilir.

İzinler:

Asistanların yıllık izin dönemi Haziran-Eylül aylarıdır; bu aylar dışında istisnai durumlar hariç yıllık izin kullanılmaz.

Raporlar:

Araştırma görevlileri hastalara istirahat raporunu öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin onayı ile verebilir. İlaç, adli ve sağlık kurulu raporları ile ilgili kararlar öğretim üyeleri tarafından verilir.

Ameliyathane:

Asistanlar, sayılarına göre anabilim dalı başkanı veya onun görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından ameliyatlara dağıtılırlar; dağıtım sonrası değişimler ancak anabilim dalı başkanının veya anabilim dalı başkanının belirlediği o güne ait ameliyathane işleyiş sorumlusu öğretim üyesinin onayı ile olabilir. Ameliyathanede ameliyata yazılmış olan asistan veya en kıdemsizleri hastaların içeri alınması, uyutulması, ameliyata hazırlanması, hemşirenin yerinde bulunması, reçete ve raporların yazılması, hastane kayıtları ile ilgili bilgisayar notlarının tutulması ve çizimlerin yapılmasından, hastaların servise gönderilmesi ve yatacak hastaların yatışlarından, ayaktan ameliyat edilen hastaların taburculuğundan ve bunlarla ilgili bürokratik işlemlerden sorumludur. Ameliyat notunun yazılması ve bilgisayar kayıtları asistan tarafından veya birden fazla asistanın girdiği ameliyatlarda en kıdemli asistan tarafından yapılır. Yukarıdaki işlemler, başka ameliyathanede görevli kıdemsiz asistana veya rotasyondaki asistana veya intörn-stajyere yaptırılamaz. Ameliyat kayıtlarının (defter ve notlar) düzgün ve doğru tutulmasından tüm asistanlar sorumludur.

İç Rotasyonlar:
Asistanlar kıdem yılına göre zorunlu rotasyonlarını ilgili bölümlerde tamamlayacaklardır.
Dış Rotasyonlar:
Asistanların sayısı yeterli olduğu taktirde 3. ve 4. yıl asistanlara görgü ve bilgilerini arttırmak amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında 1 haftalık rotasyonla eğitim ve çalışmalara aktif katılımları sağlanacaktır.
Kongre katılımları:
Asistanların bilimsel çalışmaları sunmak üzere aktif olarak ve dinleyici olarak ulusal kongrelere katılımları konusunda gayret sarfedilecektir. Kongre katılımlarını takibeden ilk klinik toplantısında toplantıya katılmış olan öğretim üye(leri) ve asistan(lar) ilgili toplantıda öğrendikleri bilgileri sunacaklardır.
Eğitim-Öğretim:
Asistanlar eğitim ve öğretimleri, 5 yıllık eğitim sürecinde ÜÇEP'i temel alan, ancak ileri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalından ihtisas almış olmanın kazandıracağı mesleki yetkinlik ve olgunluğa ulaştıracak bir plan dahilinde yapılmaktadır.
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim saatleri Cuma günleri 07.15-09.00'da yapılmaktadır. Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında teorik eğitime ayrılan bu saatlerde akademik seminerler, araştırma projeleri toplantıları, olgu tartışmaları, konsey toplantıları, klinikopatolojik toplantılar, radyoloji toplantıları, morbidite-mortalite-hasta güvenliği toplantıları yapılmaktadır. Klinik içi yapılan yıllık seminer ve araştırma sunularında öğretim üyeleri ve asistanlar etkin görevleri bulunmaktadır ve asistanların bu toplantılara katılması zorunludur.
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim dalında bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve asistanların hepsi akademik seviyesinin şuurunda, saygı ve sevgi dolu bir aile ortamında eğitimlerini sürdürmektedir. Her hekim, kendi kıdemsizlerinin eğiticisi olarak belirli bir role sahiptir. Bu anlayışla tıp öğrencilerinin eğitiminde ve özellikle stajlardaki asistanlara paylaştırılacak tıp öğrencilerin pratik eğitimlerinde önemli bir rolü de bulunmaktadır.
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı tarafından her asistana onun akademik gelişimi, rehberliği ve sorunları ile yakından ilgilenecek danışman öğretim üyesi görevlendirilir. Asistanlar eğitim süresi boyunca kendi eğitiminin gelişimi ve anabilim dalının kendisinden beklentileri konularında en az 6 ayda bir anabilim dalı başkanı ile özel görüşme yapacaktır.
Araştırma projeleri:
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı asistanların eğitimi süresince bilimsel çalışmalarına her türlü desteği yapar. Araştırma konuları öncelikle bir sunu halinde araştırma proje toplantısında görüşülür, uygun çalışmalar için protokol oluşturulur. Etik kurula onay için başvurulur. Bilimsel literatüre her türlü katkı, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı başkanından onay alınmadan bir kongreye veya bir dergiye gönderilmez. Bir kongrede sunu yapacak olan asistan tek başına veya ilgili öğretim üyeleri ile hazırladığı çalışmayı bir sunu halinde en az 1 hafta önce anabilim dalı başkanında bulunduğu bir eğitim saatinde nihai onay için sunar.
Akademik kurul:
Asistanları temsilen başasistan, asistanları ilgilendiren tüm konularla sınırlı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulun toplantılarına katılacaktır. Bu toplantıların öncesinde asistan sorunlarının ve mükemmele ulaşma konusundaki fikirlerin oluşması için asistanların başasistanın moderatörlüğünde kendi aralarında toplantı yapmalıdır.
 
YILLARA GÖRE UZMANLIK EĞİTİMİ
 
1. YIL
 • İyi hikaye almalı
 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenesinde ustalaşmalı
 • Diapozon muayenesini bilmeli
 • Hastanın ilk değerlendirmesini yapmayı en iyi şekilde öğrenmeli
 • Hasta sunmayı öğrenmeli
 • Bilimsel makale sunmayı öğrenmeli
 • Kulak-Burun-Boğaz Hastalıklarını ilgilendiren fizyoloji ve anatomiyi çok iyi bilmeli
 • Sık görülen Kulak-Burun-Boğaz hastalıklarını iyi bilmeli
 • Kulak yolundan buşon temizlemede ustalaşmalı
 • Kulak aspirasyonunu çok iyi yapabilmeli
 • Kulağın mikroskopik muayenesini yapabilmeli
 • Kulak lavajı yapabilmeli
 • Radyolojik incelemelerin endikasyonlarını ve değerlendirmeyi öğrenmeli
 • Odyolojik tetkiki ve akustik impedansı değerlendirebilmeli
 • Oral ve nazal entübasyonu öğrenmeli
 • Acil ve elektif trakeotomi açmayı öğrenmeli
 • Abse drenajı yapabilmeli
 • Sütür atıp alabilmeli
 • Poliklinikte küçük cerrahi müdahalelere asiste edebilmeli
 • Kulak ve baş-boyun pansumanlarına asiste etmeyi ve yapabilmeyi öğrenmeli
 • Pansumanda kullanılan solüsyonları, yüzdelerini, kullanılması ve kullanılmaması gereken durumları bilmeli
 • Travma, epistaksis, solunum sıkıntısı, ani işitme kaybı ve başdönmesine yaklaşımı bilmeli
 • Preoperatif hasta hazırlama, postoperatif hasta takibini çok iyi öğrenmeli
 • Fiberoptik endoskopi (rinoskopi, nazofaringoskopi, laringoskopi), rijit rinoskopi ve otoskopi, videolaringostroboskopi yapma ve değerlendirme becerisini kazanmalı
 • Tonsil ve adenoid hastalıkları, bunların medikal ve cerrahi tedavilerini iyi öğrenmeli
 • Tonsillektomi ve adenoidektomi ameliyatının endikasyonlarını, bu ameliyata asiste etmeyi, yapmayı ve komplikasyonlarını ve bunların tedavisini çok iyi öğrenmelidir.

1. yıl asistanı, ilk 4 ayını serviste yatan hastaların temel işleri ile geçirir. Fırsat buldukça ameliyathaneye gelerek ameliyatları yakından izler. Dört-6. ay arasında T+A ameliyatlarına asiste eder, ikinci altı ay öğretim üyesi gözetiminde aktif olarak yapar.

1. yıl asistanı, acil ve elektif trakeotomilere önce asiste eder, ardından öğretim üyesi gözetiminde aktif olarak yapar.

1. yıl asistanı acil Kulak-Burun-Boğaz çantasındaki eksiklerden sorumludur. Gerektiği durumlarda diğer servislerdeki konsültasyonlara kıdemli asistan ile birlikte muayene aletlerini alarak gider; kıdemli asistana yardım eder ve götürdüğü aletleri eksiksiz olarak bölüme geri getirir.

1. yıl asistanı, serviste görevli ise, yatan hastaların hikayelerini alır, sistemik muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder. Gerekli tüm tetkikleri ve konsültasyonları ister ve sonuçlarını takip eder. İlk 6 ay, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenelerini kıdemli asistan yapar ve dosyaya yazar. 6 ayını dolduran 1. yıl asistanı yatan hastaların Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenelerini yapıp dosyaya kaydedebilir. Tüm hastaların hikaye, muayene bulguları, laboratuvar ve radyolojik bulgularını eksiksiz bilmelidir.

1. yıl asistanı, hasta dosyalarının düzen ve doğruluğundan sorumludur.

Hemşire orderlarını verir ve bunların uygulanıp uygulanmadığını takip eder.

Ameliyattan çıkan olan hastaları serviste kontrol eder, durumlarını takip eder.

Taburcu olacak hastaların dosya ile ilgili notlarını (epikriz, taburcu notu vs.) tamamlar; reçete, rapor ve sevk kağıtlarını onaylar.

Poliklinikte randevulu hastaları muayene eder; dosyaya muayene notu koyar; ilk 6 ay mutlaka kıdemli asistana danışarak hastanın işlemini tamamlar. Altıncı aydan sonra kendi başına hasta bakabilir. Ayaktan ameliyata hazırlanan hastaların gerekli tetkik ve konsültasyonlarını ister ve sonuçlarını takip eder. Bu hastaların sistemik ve Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder. İlk 6 ay, hastanın Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenesini kıdemli bir asistana danışmalıdır. Hastanın ameliyat öncesi alması gereken ilaç ve malzemelerin reçetesini yazar ve alınıp alınmadığını takip eder. Genel cerrahi ve Anestezi-Reanimasyon rotasyonu yapar. Burada, oral ve nazal entübasyonu, hastanın uyutulup uyandırılmasını öğrenir ve uygular.

 
2.YIL

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları muayenesinde ustalaştığı kabul edilir; yatan hastaların Kulak-Burun-Boğaz muayenelerini yapar ve dosyaya kaydeder.

Servisi tek başına idare edebilir.

Acil müdahalelerde (trakeotomi, entübasyon, epistaksis vb.), pansumanlarda ve preoperatif ve postoperatif hasta takibinde ustalaştığı kabul edilir.

Her istendiğinde 1. yıl asistanının hastasına konsülte eder (serviste, poliklinikte, nöbette, acilde).

Bir ay süreyle odyoloji rotasyonu yapar; timpanometri, tam odyolojik tetkik, ABR, Otoakustik emisyon, VideoENG, Dix-Hallpike ve Epley manevralarını, kalorik test yapmayı ve değerlendirmeyi öğrenir.

Belli başlı Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ameliyatlarına asiste etme becerisini kazanmalıdır.

T+A ameliyatlarında ustalaştığı kabul edilir; öğretim üyesi gözetiminde 1. yıl asistanına T+A yaptırır.

Acil hava yolu müdahalesi olan trakeotomi endikasyonunu koyar ve bir başka asistana öğretim üyesi gözetiminde yaptırır.

Basit baş-boyun biyopsilerini yapmayı öğrenmeli ve bu işlemleri yapabilmelidir.

Burun ameliyatlarına başlangıç sayılabilecek olan septum cerrahisi endikasyon ve tekniklerinin öğrenmeli, birkaç olguya asiste ettikten sonra bu ameliyatı yapmayı öğrenmelidir.

Kulak mikrocerrahisi için başlangıç sayılabilecek olan kulak zarına ventilasyon tüpü uygulamayı öğrenir.

Poliklinikte kulak akıntılı kronik otitis medialı olguların kurutma tedavisinden sorumludur. Bu hastaları haftada 2 kez kulaklarını aspire edip uygun ilaçları uygular ve gerekli tedaviyi vererek takip eder. Hastaları ameliyata hazırlar.

 
3.YIL

Nöbetlerde diğer servislerden gelen konsültasyon istemlerini yerine getirir ve sonuçlandırır.

1. ve 2. yıl asistanlarına o yılların ameliyatlarını öğretim üyesi gözetiminde yaptırır.

Kulak ameliyatlarını yapmaya başlayabilmesi için mutlaka temporal kemik laboratuvarında kadavra kemiği üzerinde çalışmış olması arzu edilir.

Burun ameliyatlarından ileri septum cerrahisi endikasyon ve tekniklerinin öğrenmeli, birkaç olguya asiste ettikten sonra bu ameliyatı yapmayı öğrenmelidir.

Boyun cerrahisine başlar; submandibuler gland eksizyonu, tiroglossal duktus eksizyonu gibi ameliyatları yapmayı öğrenir.

Endoskopik sinüs cerrahisinin temel tekniklerini uygulamaya başlar.

Maksillofasiyal travmaya maruz kalan hastanın değerlendirmeyi, tanı koymayı ve cerrahi tedavilerini yapmayı öğrenir.

Uzmanlık tez konusu mutlaka belirlenmiş olmalı, etik kurul izni alınmış olmalı, araştırma fonu desteği sağlanmış olmalıdır.

 
4.YIL

Nöbette görülen hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konması, tedavilerinin planlanması, sorumluluklarının alınması Tüm Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları acil cerrahi müdahalelerini yapma ve yaptırma becerisinin mutlaka kazanılmış olması gerekir (Trakeotomi, acil trakeotomi, entübasyon, yabancı cisim aspirasyonu, kanama ve travma cerrahileri).

Miringoplasti ameliyatını yapmayı öğrenir. Kulak mikrocerrahisi konusunda bilgi ve beceri kazanmalı, timpanoplasti, mastoidektomi ve otoskleroz cerrahisi tekniklerinin öğrenmeli ve tecrübe kazanmalıdır.

Orta düzeydeki endoskopik sinüs cerrahisi müdahalelerini yapmayı öğrenir.

Rinoplastide ve endoskopik sinüs cerrahisinde yeterli bilgi, beceri ve tecrübeyi kazanmalıdır.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları eğitim toplantılarını konuyla ilgili öğretim üyesiyle birlikte hazırlayıp sunmalıdır. Alt kıdem asistanlarının yapacağı ameliyatlarda onlara danışmanlık yapabilmelidir.

Uzmanlık tezi çalışmalarını ilerletmeli, sonuçlarını almalıdır.

 
5.YIL

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanının bilmesi ve yapması gereken her konuda yeterli olmalıdır.

Alt kıdem asistanlarının yapacağı ameliyatlarda onlara danışmanlık ve eğiticilik yapabilmelidir.

Kulak cerrahisinin zor olgularının ameliyatlarını yapabilme becerisini kazanmalıdır (Revizyonlar gibi).

Baş-boyun kanseri tedavi prensiplerini öğrenmeli, ameliyatlarını yapabilme becerisini kazanmalıdır (boyun diseksiyonu, larinjektomi, maksillektomi, glossektomi, farinjektomi vb. ve rekonstrüksiyonları).

Baş-boyun cerrahisinin zor olgularının ameliyatlarını yapabilme becerisini kazanmalıdır.

Fasiyalplastik cerrahi ameliyatlarında, rinoplasti, otoplasti gibi ameliyatlarda beceri ve tecrübe kazanmalıdır.

Uzmanlık tezini hazırlayıp savunmalıdır. Sınav öncesi uzmanlık tezini yurtdışı yayın olabilecek şekilde hazırlamalıdır.

Uzmanlık sınavına girmeli ve başarmalıdır.